MANTENIMENTS EN COMUNITATS

Els oferim diferents varietats de mantenimiento, per triar la que mes es adecue a les seves necessitats :

Opció BASICA antena: Inclou mà d'obra i desplaçament sense limitació, equipo amplificador, alimentadors i antena.

Opció BÀSICA porter: Inclou mà d'obra i desplaçament sense limitació, equipo amplificador placa, alimentadors i obre portes.

Opció PLUS antena: Inclou mà d'obra i desplaçament sense limitació, equipo amplificador, alimentadors, antenes i qualsevol avaria produïda en la presa general dels habitatges.

Opció PLUS porter: Inclou mà d'obra i desplaçament sense limitació, equipo amplificador placa, alimentadors, obre portes i intèrfons dels habitatges.

Totes les opcions es valoressin segons quantitat de veïns

QUEDA EXCLÒS D'AQUESTES OPCIONS ELS DANYS O AVARIES PRODUÏDES PER:

-Pujades de tensió.
-Agents atmosfèrics.
-Obres
-Fuites d'aigua.
-La manipulació per tercers de les instal·lacions.
-El cablejat existent
-Vandalisme

SI Estiguessin interessats es realitzaria una visita a la instal·lació per fe una valoració de l'estat d'aquesta.